MEDENİYET TASAVVURU

I. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

28-29 MAYIS 2021

BİTLİS

(Online - Çevrimiçi)

Yazım Kuralları


Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1. Bildiri özeti tek paragraf halinde 250-350 kelime arasında olmalıdır.

2. Bildiri özetinde içeriği yansıtacak bir başlık kullanılmalı, konuya genel bir giriş yapılarak problem tespit edilmeli ve konunun ele alınma gerekçesi sunulmalıdır. Ardından araştırmada tercih edilen yöntem açıklanmalı ve son olarak araştırma tamamlanmışsa temel bulgu ve sonuçlara, devam ediyorsa olası bulgu ve sonuçlara yer verilmelidir.

3. İlk başvuruda Türkçe özet yeterlidir.  İngilizce özete gerek yoktur. Bildiri özeti kabul edildikten sonra tam metin gönderilince İngilizce özet eklenebilir.

4. Sayfa Kenar Boşlukları; Alt, Üst, Sağ ve Sol’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

5. Özet başlığı; "Times New Roman", "11 punto", "kalın", "ortalı" ve "paragraftan önce 0nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" seçenekleri ile yazılmalıdır.

6. Özet metni; "Times New Roman", "10 punto", "iki yana yaslı", "paragraftan önce 0 nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" ve "1,5 satır aralığı" seçenekleri ile yazılmalıdır.

7. Özet metnin altında 5 (beş) adet anahtar kelimeye/kavrama yer verilmelidir.

8. Etik beyan gerekli ise (söz gelimi çalışma tezden türetildi veya bir kurum tarafından desteklendi ise) özet başlığına (*) işareti ile dipnot verilerek belirtilmelidir.

9. Atıf, kaynakça ve yazım kuralları bakımından esas alınması gereken sistem; İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin 2. Edisyon'udur. Bkz. http://www.isnadsistemi.org/guide/

 

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

1. Bildiri metni 1500-3000 kelime arasında olmalıdır.

2. Sayfa Kenar Boşlukları;  Alt, Üst, Sağ ve Sol’dan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

3. Bildiri metnindeki başlıklar "Times New Roman", "11 punto", "kalın", "sola yaslı" ve "paragraftan önce 0 nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" ve "1 cm içeriden" seçenekleri ile yazılmalıdır. Ayrıca başlıklandırma ondalık sistem esasına göre yapılmalıdır. Örnek başlıklandırma için bkz. Ek-3: Tam Bildiri Formatı/Şablonu

4. Bildiri metni; "Times New Roman", "10 punto", "iki yana yaslı", "paragraftan önce 0 nk paragraftan sonra 0 nk boşluk" ve "1,5 satır aralığı" seçenekleri ile yazılmalıdır.

5. Bildiri metnindeki tüm paragraf başları 1 cm içeriden başlamalıdır.

6. Bildiri metnindeki dipnotlar; "Times New Roman", "9 punto", "iki yana yaslı", "paragraftan önce 0 nk paragraftan sonra 0 nk boşluk", "Tek satır aralığı" ve "0,5 cm asılı" seçenekleri ile yazılmalıdır.

7.  Metnin İngilizce özeti (Abstract)hazırlanırken şahıs ismi, eser adı ve kavramlar İngilizce İslam Ansiklopedisi’nin 3. baskısına göre yazılmalıdır. Söz gelimi Ahlat; Akhlāṭ biçiminde yazılmalıdır. Bkz. http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

8. Atıf, kaynakça ve yazım kuralları bakımından esas alınması gereken sistem; İSNAD (dipnotlu) atıf sisteminin 2. Edisyon'udur. Bkz. http://www.isnadsistemi.org/guide/

Ekler

            Ek-1: Başvuru Formu

            Ek-2:Özet Bildiri Formatı/Şablonu

            Ek-3:Tam Bildiri Formatı/Şablonu

Bitlis Eren Üniversitesi